Partnerskie Kluby Biznesu | Kontakty = Kontrakty

Blog

Latest News
Czym jest dodatek elektryczny i jak z niego skorzystać?

Czym jest dodatek elektryczny i jak z niego skorzystać?

Dodatek elektryczny – wnioski od 1 grudnia 2022

Przyszła pora na osoby, które ogrzewają swoje gospodarstwa prądem. Teraz i one mogą złożyć wniosek o wsparcie finansowe. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek elektryczny? Jak poprawnie złożyć wniosek? Podpowiadamy.

Czym jest dodatek elektryczny? 

To jednorazowe świadczenie pieniężne, o które mogą ubiegać się gospodarstwa domowe ogrzewane energią elektryczną. Warunki uzyskania dodatku są podobne do tych, które obowiązywały przy dodatku węglowym, dodatku do pelletu, do gazu itd. 

Główną zasadą do przyznania wniosku jest wpisanie ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu przysługuje dodatek elektryczny? 

Świadczenie przysługuje każdemu, kto korzysta z energii elektrycznej w celu ogrzania gospodarstwa. Jak już wspomnieliśmy konieczny jest wpis źródła do CEEB. Oprócz tego obowiązuje zasada jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Dodatek przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale i cudzoziemcom, którzy przebywają w kraju na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały, 
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z nadaniem tytułu uchodźcy bądź z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Jakie są kwoty dodatku elektrycznego?

Jednorazowe świadczenie wynosi:

 • 1000 zł – w przypadku gospodarstw zużywających do 5 MWh rocznie;
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstw zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem przyznania jest potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021.

Jakich urządzeń dotyczy dodatek elektryczny? 

Świadczenie pieniężne przysługuje gospodarstwom, które są ogrzewane: 

 • podgrzewaczem,
 • pompą ciepła, 
 • nagrzewnicą lub bojlerem. 

Jak uzyskać dodatek elektryczny?

W celu uzyskania dodatku elektrycznego konieczne jest złożenie wniosku. Należy w nim umieścić niezbędne dane osobowe, a także wskazać źródło ciepła. Oprócz tego we wniosku należy zaznaczyć, że nie korzysta się z dodatku węglowego. Osoby, które otrzymały dodatek na węgiel, nie mogą otrzymać dodatku elektrycznego. Wypełniony wniosek o dodatek elektryczny należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta.

O dodatek można starać się od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. 

Kto nie może ubiegać się o dodatek elektryczny?

Świadczenie pieniężne na ogrzewanie elektryczne nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalacje PV, ogrzewające się głównie energią elektryczną;
 • gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy;
 • gospodarstwom domowym, które mają pompy ciepła i mikroinstalacje FV,
 • osobom w gospodarstwie domowym, które otrzymały dodatek węglowy na inne źródła ciepła. 
 • osobom w gospodarstwie domowym, na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

❗ Kłopoty prawne? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online. Wejdź na www.lexnonstop.com i uzyskaj profesjonalną odpowiedź.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *