Polityka prywatności

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników pojawiających się na stronie internetowej https://partnerskieklubybiznesu.pl/.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności, proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@partnerskiekb.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie internetowej https://partnerskieklubybiznesu.pl/ nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą  być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

§ 2
DEFINICJE

„Administrator” - firma MULTIDORADCA - Radosław Rogiewicz z siedzibą w miejscowości              Ślęza (55-040) przy ul. Zamkowej 7, NIP: 8911072149, REGON: 910945957.

„Użytkownik” - każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

„Strona” - strona internetowa znajdująca się pod adresem https://partnerskieklubybiznesu.pl/.

§ 3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze, tj. w celu:

a) odpowiedzi na wiadomość przesłaną z formularza kontaktowego,

b) rejestracji na wydarzenie,

c) rejestracji wstępnej na wyjazd,

d) zapisu na newsletter, a tym samym na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora, Sponsora i Partnerów wydarzeń organizowanych        w ramach projektu PKB, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora, Sponsora i Partnerów wydarzenia.

e) wykonywania na podany przez Państwa numer telefonu połączeń telefonicznych w celu przedstawienia oferty handlowej Administratora,

f) kontaktu za pomocą e-maila w celu przedstawienia oferty handlowej Administratora,

g) publikacji wizerunku rejestrowanego podczas organizowanych wydarzeń.

3. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych Użytkownika     z zasobów Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Użytkownika nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym ani poza obszar Unii Europejskiej.

5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

8. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.

9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

10. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie         z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

11. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, np. podmiotom świadczące usługi IT, dostawcom narzędzi do wysyłania newslettera itp.

12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) o ochronie danych osobowych oraz z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią: udzielona przez Użytkownika zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, a także na podstawie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną           w zakresie wysyłania newslettera lub nawiązania kontaktu związanego z aktywnością Użytkownika poprzez formularz internetowy oraz wykonywania połączeń telefonicznych na podany w formularzu numer telefonu lub kontakt za pomocą adresu e-mail. Każdą zgodę można zawsze wycofać.                W zakresie zgody na otrzymywanie newslettera można wycofać zgodę na jego otrzymywanie poprzez kliknięcie w link znajdujący w newsletterze służący do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§ 4
FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz kontaktowy - umożliwia wysłanie wiadomości dowolnej treści do Administratora.

2. Formularz rejestracji na wydarzenie.

3. Formularz rejestracji na wyjazd.

4. Formularz zapisu na newsletter.

Dane przetwarzane w ramach formularzy przez Administratora są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

§ 5
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics - w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta      z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej https://partnerskieklubybiznesu.pl/ niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie (oprócz osobno wskazanych w niniejszym dokumencie) stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

Najwięksi partnerzy

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

x